BIP
Struktura 
Change version

 

 

Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest zorganizowane zgodnie ze standardami NATO oraz podzielone na Dowództwo Brygady i Grupę Sztabową. Stanowiska w Dowództwie Brygady zmieniają się rotacyjnie pomiędzy państwami ramowymi - Litwą, Polską i Ukrainą. Szef Sztabu dowodzi grupą sztabową. Sztab jest podzielony na trzy grupy. Każdą grupą, podzieloną na sekcje dowodzi Z-ca Szefa Sztabu. Każdą sekcją dowodzi Szef Sekcji.

Grupa Szefa Sztabu obejmuje Z-cę Szefa Sztabu, Sekcję Zarządzania Informacją oraz Sekcję Zabezpieczenia i Przygotowania Wizyt.

Z-ca Szefa Sztabu jest pierwszym w systemie dowodzenia pomiędzy Z-cą Szefa Sztabu ds. Operacyjnych i Z-cą Szefa Sztabu ds. Wsparcia. Z-ca Szefa Sztabu wspiera szefa Sztabu w każdy możliwy sposób oraz zastępuje go w przypadku nieobecności. Z-ca Szefa Sztabu dowodzi Sekcją Zarządzania Informacjami oraz Sekcją Wizyt i Protokołu.

Sekcja Zarządzania Informacjami prowadzi oficjalną przychodzącą i wychodzącą korespondencję, rozpowszechnia i przechowuje całość informacji w Brygadzie, opracowuje System Zarządzania Informacją w LITPOLUKRBRIG.

Sekcja Wizyt i Protokołu zajmuje się organizowaniem, koordynowaniem i prowadzeniem wszystkich wizyt o charakterze wojskowym i cywilnym na terenie LITPOLUKRBRIG. W Sekcji znajduje się stanowisko Oficera Prasowego, który nadzoruje kontakty z mediami oraz promuje za ich pośrednictwem LITPOLUKRBRIG.

Z-ca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych (DCOS OPS) zarządza wszystkimi aspektami wywiadowczymi, bieżącymi operacjami, krótko i długoterminowym planowaniem, koordynacją cywilno-wojskową oraz kwestiami inżynieryjnymi.

Sekcja S-2 zajmuje się wszystkimi aspektami rozpoznania, jest odpowiedzialna za gromadzenie, analizowanie oraz rozpowszechnianie właściwych informacji w zakresie rozpoznania, zapewnia dane i ocenę GEOMET, koordynuje środkami walki radioelektronicznej oraz doradza we wszystkich kwestiach związanych z walką radioelektroniczną.

Sekcja S-3 prowadzi krótkoterminowe planowanie, przygotowanie i kontrolę operacji bezpośredniego kontaktu z wrogiem, koordynuje wsparcie ogniowe, obronę powietrzną, ochronę i obronę wojsk oraz obronę przed bronią masowego rażenia, zajmuje się zasadami zaangażowania w walkę, zapewnia wsparcie działaniom taktycznego centrum operacyjnego.

Sekcja S-5 prowadzi długoterminowe planowanie, opracowuje i koordynuje politykę i koncepcje, przeprowadza analizę operacyjną oraz dostarcza rekomendacje, przygotowuje wytyczne dla przyszłych operacji oraz ogólne specyfikacje dla ćwiczeń.

Sekcja S-9 utrzymuje łączność z innymi agencjami rządowymi, władzami cywilnymi i wojskowymi państwa gospodarza oraz organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi na obszarze działań, utrzymuje publiczne zrozumienie i życzliwość, wspiera działania o charakterze militarnym, pozyskuje informacje od osób cywilnych na obszarze działań.

Sekcja inżynieryjna opracowuje politykę inżynieryjną i plany dla operacji, planuje i kontroluje inżynieryjne funkcje pola walki: Mobilność, Kontrmobilność, Przetrwanie. Doradza Dowódcy w kwestii wykorzystania wszystkich środków inżynieryjnych, zaangażowania i redukowania trudności. Planuje i koordynuje ochroną środowiska, kluczowymi obszarami oraz poziomami ochrony.

Z-ca Szefa Sztabu ds. Wsparcia (DCOS SUP) zarządza wszystkimi kwestiami personalnymi, utrzymania, komunikacji, finansowymi, zabezpieczenia medycznego.

Sekcja S-1 jest odpowiedzialna za zarządzanie gotowością personelu, księgowość i meldunki o stanie bojowym, zarządzanie postępowaniem z ofiarami, zarządzanie uzupełnianiem sił, zarządzanie przepływem informacji nt. personelu, morale, sprawy socjalne oraz odtwarzanie i (funkcje) środowiskowego systemu wsparcia, niezbędne usługi (funkcje) personalne.

Sekcja S-4 jest odpowiedzialna za wszystkie aspekty dotyczące planów i operacji utrzymania, zaopatrzenie, utrzymanie, transport oraz usługi.

Sekcja S-6 dostarcza planowanie systemu komunikacji i informacji na potrzeby ćwiczeń i operacji, nadzoruje wykonanie systemu komunikacji i informacji przez stanowisko dowodzenia i jednostek, zarządza bezpieczeństwem komunikacji na obszarze działań.

Sekcja S-8 zajmuje się budżetem, finansami oraz procedurami księgowymi. Doradza Dowódcy oraz Grupie Dowódczej we wszystkich ważnych sprawach finansowych, nadzoruje planowanie, przygotowanie, wykonanie oraz podanie informacji o budżetach w konkretnych operacjach.

Sekcja medyczna określa misję medyczną w trakcie procesu podejmowania decyzji wojskowych (MDMP). Doradza Z-cy Szefa Sztabu ds. wsparcia i oraz całemu personelowi sztabu we wszystkich kwestiach medycznych i zdrowotnych, nadzoruje ocenę zdolności i ograniczeń medycznych oraz analizuje ich wpływ na bieżące i planowane działania. Pododdział zarządza procesem zabezpieczenia medycznego pododdziałów Brygady we wszystkich rodzajach operacji.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych